Obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti Mister Optic s.r.o., so sídlom Palackého 719/7, 110 00 Praha 1, IČ: 29159822

 

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.misteroptic.sk (ďalej len VOP)

                   

 

I. Základné ustanovenia

 

Tieto VOP obchodnej spoločnosti Mister Optic s.r.o., so sídlom Palackého 719/7, 110 00 Praha 1, identifikačné číslo 29159822, zapísané v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Plzni, oddiel C, vložka 27561 (ďalej len „predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej  zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou či právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.misteroptic.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

 

Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnené na adrese www.misteroptic.sk (ďalej len „webová stránka“) a ďalšie súvisiace právne vzťahy. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

 

Kupujúcim je spotrebiteľ.

 

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s predávajúcim nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

 

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 89/2012 Zb., Občanský zákoník v platnom a účinnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

 

Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

 

 

II. Uzavretie kúpnej zmluvy

 

Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je  povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

 

Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, keď je tovar dodávaný v rámci územia Slovenskej republiky.

 

Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

·         objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíku webového rozhrania obchodu),

·         spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru

·         informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

 

Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Dokončiť objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci ihneď po prijatí objednávky toto prijatie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

 

Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

 

Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá  je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

 

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).

 

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku  pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatváraním kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

 

 

III. Bezpečnosť a ochrana informácií

 

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovar (oznámenie mena a adresy dodania). Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa.

Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov v platnom a účinnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy a využitie pre marketingové účely predávajúceho (hlavne pre zasielanie obchodných oznámení, tele-marketing, SMS), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu info@misteroptic.sk. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická.

Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu. Prostredníctvom citovanej e-mailovej adresy má kupujúci právo požadovať vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje sú spracovávané po dobu neurčitú.

 

 

IV. Cena tovaru a platobné podmienky

 

Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shopu sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tj. vrátane DPH, popr. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod..

Akčné ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.

Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:

·         v hotovosti alebo na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;

·         bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č.2800291431/8330 EUR, vedený u spoločnosti Fio banka, a.s. (ďalej len „účet predávajúceho“);

·         bezhotovostne prostredníctvom platobného systému PayU

Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

 

V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

 

V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

 

V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

 

Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky, požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

 

Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

 

Na základe zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Rovnako je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

Predávajúci vystavuje účtenky podľa zákona o evidencii tržieb v elektronickej podobe zasielané na elektronickú adresu či v papierovej podobe v závislosti od zvoleného spôsobu prepravy a platby.

 

Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho alebo v papierovej podobe s tovarom.

 

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatie majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru na kupujúceho.

 

Na našich pobočkách môžete využiť platbu benefit poukážkami a kartami od rôznych spoločností. Pokiaľ je však na objednávku uplatnená zľava, nie je toto možné.

 

 

V. Objednávanie

 

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (PHE a pod.). Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci spotrebiteľ  sa má možnosť pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.

Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:

·         prostredníctvom elektronického obchodu na www.misteroptic.sk

·         elektronickou poštou na adrese info@misteroptic.sk

·         telefonicky na telefónnom čísle 0948 766 535

Predávajúci odporúča kupujúcemu robiť objednávky cez elektronický obchod.

 

 

VI. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim

 

Kupujúci spotrebiteľ má právo v súlade s § 1829 ods. 1 občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, ak bola zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku. V prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok.

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@misteroptic.sk.

 

Tovar musí kupujúci spotrebiteľ vrátiť nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, návodu, záručného listu atď.), so všetkými identifikačnými prvkami (etikety, nálepky), v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.

 

Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

 

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa týchto obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

 

V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcemu už pri vrátení tovaru kupujúceho či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

 

Ak žiadate o odstúpenie od zmluvy, dbajte na to, aby obalový materiál tovaru nebol zároveň vonkajším obalom zásielky, pretože veľmi často dochádza k znehodnoteniu tohto obalového materiálu a náklady na znovu-zabalenie by Vám boli vyúčtované pri vrátení uhradenej čiastky.

 

Neposielajte tovar na dobierku – takto zaslaný tovar nebude prevzatý.

 

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho.

 

Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy podľa ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“):

 

a)     o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty

na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade     nemá právo na odstúpenie od zmluvy,

b)     o dodávke tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli podnikateľa a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c)     o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôli podnikateľa

d)     o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,

e)     o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom

f)      o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedenia iných ako vyžiadaných opráv či dodania iných ako vyžiadaných náhradných dielov,

g)     o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho  nie je možné vrátiť,

h)     o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal,

i)      o dodávke novín, periodík alebo časopisov,

j)      o ubytovaní, doprave, stravovaní alebo využitia voľného času, ak podnikateľ tieto plnenia poskytuje v určenom termíne,

k)     uzatvárané na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejné dražby, alebo

l)      o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takomto prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

 

 

VII. Preprava a dodanie tovaru

 

Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

 

V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

 

Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci  povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek porúch toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky, nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar bol neporušený.

 

Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

 

Predávajúci využíva na prepravu tovaru zmluvného prepravcu. O odoslaní zásielky informuje predávajúci kupujúceho prostredníctvom e-mailu alebo SMS, v ktorých nájde kupujúci prípadný odkaz na sledovanie zásielky.

 

Doprava od predávajúceho ku kupujúcemu spotrebiteľovi je zadarmo.

 

 

VIII. Zodpovednosť za vady, záruka

 

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanovením § 612 a násl. Občianskeho zákonníka).

 

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Zhoda s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tom zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

 

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich (6) mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

 

Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

 

Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci u predávajúceho prostredníctvom elektronickej adresy info@misteroptic.cz alebo na adrese prevádzky Mister Optic s.r.o., Palackého 719/7, 110 00 Praha 1. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

 

Pri zasielaní tovaru poštou či prepravnou spoločnosťou, musí byť na balíku zreteľne vyznačené, že ide o zásielku reklamačnú slovom „REKLAMÁCIA“. Do balíka priložte kópiu faktúry, popis Vašej reklamácie a zoznam tovaru v balíku. Vybavené reklamácie Vám budú vrátené rovnakým spôsobom, akým boli do reklamácie odovzdané. Neposielajte reklamovaný tovar na dobierku – takto zaslaný tovar nebude prevzatý. Všetky náklady na zasielanie späť predajcovi sú náklady kupujúceho.

 

Povinnosti a práva predávajúceho: reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, zo zákona najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.

 

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Zákonná záručná doba je všeobecne 24 mesiacov. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave.

 

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcej sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

 

Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21 . mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

 

 

IX. Záverečné ustanovenia

 

Ak vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.

 

Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povoleniu. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

 

Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje.

Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

 

Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

 

Kontaktné údaje predávajúceho: Mister Optic s.r.o., Palackého 719/7, 110 00 Praha 1, Česká republika, adresa elektronickej pošty info@misteroptic.cz, telefón +420 702 025 859.

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 01.010.2018 a ruší predchádzajúce znenie VOP.

 Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú cookies. Používaním webu s tým vyjadrujete súhlas. Používanie súborov cookie